تاريخ امروز:
1397/07/25

                          سايپا ديزل

شماره:

دريافت و بررسي پيشنهادها و شكايات مشتريان

مشتري گرامي با سلام

شركت سايپا ديزل در راستاي افزايش رضايت مشتريان، در صدد پاسخگويي به پشنهادها/شكايات شما مشتري گرامي ميباشد، لطفآ با تكميل فرم ذيل ما را در جهت دستيابي به اين هدف ياري رسانيد.
نوع دريافت: محل اقامت: 
نام و نام خانوادگي مشتري: تلفن تماس همراه: تلفن تماس ثابت با كد شهرستان:
نام محصول: کاربری محصول: شماره شاسي: كيلومتر كاركرد:
موضوع شكايت/پيشنهاد:
شرح پيشنهاد:
شرح مشكل :
تكميل كننده:
تاريخ ثبت:1397/07/25      
F359/04